Our Team

Meet the team behind Three D

SACHIN POTDAR

DHANESH PANICKER

SANKET MODI

SAGAR PADHARIA

SUJITH NAIR

SACHIN SINGH

RAJESH YADAV

JIJO YOHANAN

BHARAT SOLANKI

MAYUR CHORGE

VIKRAM DHURIA

NITIN INJE

BHAWNA GAUTAM